خدمات انجمن

  • ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به توزیع و فروش محصولات دخانی
  • تاکید بر ثبت کالاهای دخانی در سامانه جامع تجارت
  • ارائه خدمات مشاور مالیاتی از طریق مشاور مالیاتی انجمن و برگزاری کلاس/ جلسه آموزشی برای اعضاء
  • ارتباط تنگاتنگ با ادارات مالیاتی استانها و معرفی نماینده برای حضور در جلسه هیات های حل اختلاف مالیاتی اعضاء  و حمایت از اعضای انجمن