هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی


رییس هیئت مدیره : آقای جهانگیر خمسه
نایب رییس هیئت مدیره : آقای محمدحسن محمدخانی
دبیر انجمن : آقای سعید دولتی
عضو هیئت مدیره و خزانه دار : آقای مجتبی مرادی
عضو هیئت مدیره : آقای ستار سلجوقی
عضو هیئت مدیره : آقای عزت الله مومنی
عضو هیئت مدیره : آقای حمید علیپور خمامی
عضو هیئت مدیره : آقای مسعود فرهانی
عضو هیئت مدیره : آقای حمیدرضا ذکاوت جو
بازرس انجمن : آقای اکبر ابراهیمی