هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی


رییس هیئت مدیره : آقای پرویز کولیوند
نایب رییس هیئت مدیره : آقای جهانگیر خمسه
عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن : آقای سعید دولتی
عضو هیئت مدیره و خزانه دار : آقای مجتبی مرادی
عضو هیئت مدیره : آقای مصطفی کربلایی
عضو هیئت مدیره : آقای عزیزاله شهرکی
عضو هیئت مدیره : آقای مرتضی جعفری
عضو هیئت مدیره : آقای سید قاسم حسینی
عضو هیئت مدیره : آقای حمید علیپور
عضو علی البدل هیئت مدیره : آقای محمدحسن محمدخانی
عضو علی البدل هیئت مدیره : آقای ستار سلجوقی
بازرس انجمن : آقای سید محمد حسن زاده
علی البدل بازرس انجمن : آقای حسن ستاری