هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی


رییس هیئت مدیره : آقای جهانگیر خمسه
نایب رییس هیئت مدیره : آقای مرتضی جعفری
دبیر انجمن : آقای مسعود فرهانی
عضو هیئت مدیره و خزانه دار : آقای مجتبی مرادی
عضو هیئت مدیره : آقای مصطفی کربلایی
عضو هیئت مدیره : آقای سعید دولتی
عضو هیئت مدیره : آقای عزیزاله شهرکی
عضو هیئت مدیره : آقای پرویز کولیوند
عضو هیئت مدیره : آقای سید قاسم حسینی
عضو هیئت مدیره : آقای حمید علیپور
بازرس انجمن : آقای سید محمد حسن زاده